Saturday, November 28, 2009

A 'white-eye's' nest, Rathnapura, Sri Lanka.


Photo taken on a Sony Mavica by Charaka Wickremasinghe.