Friday, April 27, 2012

Vavuniya to Rambaeva, Sri Lanka, A9.

Medawachchiya
A9 between  Madawachchiya and Rambbaeva
Paddy fields bordering the highway
Rambaeva junction