Saturday, September 28, 2013

'Common Palmfly' - Avissawella, Sri Lanka.

'Common Palmfly' - Elymnias hypermnstera