Saturday, August 22, 2015

Madhawachchy to Vavuniya, Sri Lanka.
The General Hospital, Vavuniya.