Sunday, November 29, 2009

Orchid house interior, Botanical gardens, Peradeniya, Sri Lanka.


Photo taken on a 10 meg Fuji Finepix S 1500.