Thursday, April 26, 2012

Vavuniya, Sri Lanka

Entry into Vavuniya from Omanthai
Hospital, Vavuniya
Bus stand area
Exit road from Vavuniya